BORANG SOAL SELIDIK TNA(ANALISIS KEPERLUAN LATIHAN)
Borang soal selidik ini, adalah untuk mengkaji keperluan latihan yang diperlukan oleh Pegawai dan Kakitangan Kementerian Kerja Raya. Menganalisis sumber dan bahan yang diperlukan oleh kakitangan untuk menghasilkan kerja yang efektif. Selain itu juga, borang soal selidik ini membantu menilai kecekapan dan kompetensi pegawai dan kakitangan Kementerian Kerja Raya.

Anda perlu menjawab ketiga-tiga bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B dengan lengkap. Bahagian C boleh diisi atau dikosongkan.

BAHAGIAN A :

 1. Jantina:-


 2. Umur :- 3. Tahap Pendidikan:-


  Lain-lain sila nyatakan

 4. Cadangan tempoh masa kursus:-

 5. Hari yang sesuai untuk mengikuti kursus:- 6. Faktor mempengaruhi anda menyertai sesuatu program latihan :-
  Lain-lain sila nyatakan

KembaliSeterusnya

BAHAGIAN C :

 1. Cadangan/ Ulasan berkenaan pelaksanaan kursus-kursus di KKR